Kommunfullmäktige och nämnder (14 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt bolagsstyrelser. Nämnderna leder kommunens förvaltningar.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Myndighetsnämnden
Nerikes Brandkår
Nämnd för livslångt lärande
Revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnd
Sydnärkes lönenämnd
Sydnärkes Överförmyndarnämnd
Taxe- och avgiftsnämnden
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Valnämnd